Input:

198/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 198/2011 Sb.
[zrušeno č. 295/2015 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2011,
kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 7 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 33/2011 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb., vyhlášky č. 169/2010 Sb. a vyhlášky č. 336/2010 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Směrnice Komise 2008/76/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech.
Směrnice Komise 2008/82/ES ze dne 30. července 2008, kterou se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o krmiva určená pro podporu ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti.
Směrnice Komise 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky.
Směrnice Komise 2009/141/ES ze dne 23. listopadu 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L.
Směrnice Komise 2010/6/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o rtuť, volný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuka.“.
2. § 2 se zrušuje.
3. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 se zrušuje.
4. V odkazu pod nadpisem § 4 se slova „odst. 9 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. a) a b)“.
5. V odkazu pod nadpisem § 5 se slova „odst. 9 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. c)“.
6. V části třetí se hlava I včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje.
7. § 11 a 12 se zrušují.
8. V odkazu pod nadpisem § 13 se slova „odst. 9 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. d)“.
9. V odkazu pod nadpisem § 14 se slova „odst. 9 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. e)“.
10. § 15 a 16 se zrušují.
11. § 17 až 19 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 12 zrušují.
12. § 20 včetně nadpisu zní:
㤠20
Krmiva pro zvířata neurčená k produkci potravin
Seznam kategorií krmných surovin, které lze uvést místo jednotlivých krmných surovin v označení krmiva pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat, je uveden v příloze č. 4 části E.“.
13. § 21 včetně