Input:

198/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. Garance

č. 198/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 12 odst. 1 písm. b) tohoto zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1stanoví“ nahrazují slovy „Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a upravuje“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí.
Směrnice Rady 86/594/EHS ze dne 1. prosince 1986 o hluku šířeném vzduchem vyzařovaném spotřebiči pro domácnost.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí.“.
2. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 9/2002 Sb.
PŘÍPUSTNÉ HODNOTY EMISÍ HLUKU PRO ZAŘÍZENÍ UVEDENÁ V PŘÍLOZE Č. 1 K TOMUTO NAŘÍZENÍ
 
Typ zařízení
Čistý instalovaný výkon
P(v kW)
Elektrický výkon Pel1)
v kW
Hmotnost zařízení m
v kg
Šířka záběru L v cm
Přípustné hodnoty emisí hluku vyjádřené
pomocí hladiny akustického výkonu
v dB/1pW
Etapa I
od 1. dubna 2002
Etapa II
od 3. ledna 2006
stroje na zhutňování
P ≤ 8
108
105 2)
(vibrační válce,
8 < P ≤ 70
109
106 2)
vibrační desky,
P > 70
89 + 11 lg P
86 + 11 lg P 2)
vibrační pěchy)
 
 
 
pásové dozery,
P ≤ 55
106
103 2)
nakladače a rypadla-nakladače
P > 55
87 + 11 lg P
84 + 11 lg P 2)
kolové dozery,
P ≤ 55
104
101 2) 3)
nakladače, rypadla-nakladače; dampry, grejdry, kompaktory odpadu s nakládacím zařízením, manipulační vozíky s protizávažím poháněné spalovacím motorem, pojízdné jeřáby, stroje na zhutňování (válce bez vibrace), finišery na vozovku, zdroje tlakové kapaliny
P > 55
85 + 11 lg P
82 + 11 lg P 2) 3)
hydraulická rýpadla
P ≤ 15
96
93
nebo lanová lopatová rýpadla, stavební výtahy na dopravu materiálu poháněné spalovacím motorem, stavební vrátky, motorové kultivátory
P > 15
83 + 11 lg P
80 + 11 lg P
ruční bourací a sbíjecí
m ≤ 15
107
105
kladiva
15 < m < 30
94 + 11 lg m
92 + 11 lg m 2)
 
m ≥ 30
96 + 11 lg m
94 + 11 lg m
věžové jeřáby
 
98 + lg P
96 + lg P
svařovací generátory a
Pel ≤ 2
97 + lg Pel
95 + lg Pel
elektrická zdrojová
2 < Pel ≤ 10
98 + lg Pel
96 + lg Pel
soustrojí
Pel > 10
97 + lg Pel
95 + lg Pel
kompresory
P ≤ 15
99
97
 
P > 15
97 + 2 lg P
95 + 2 lg P
sekačky na trávu,
L ≤ 50
96
94 2)
vyžínače trávníků
50 < L ≤ 70
100
98