Input:

197/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 197/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. května 2010,
kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. I
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se věta třetí zrušuje.
2. V § 5 odst. 4 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“.
3. V § 5 odst. 5 písm. a) se slova „a technický způsob zápisu občanů mladších 10 let do cestovního dokladu rodiče,“ zrušují.
4. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do cestovního dokladu jsou označení absolventa vyšší odborné školy3, akademický titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventa vysoké školy3a, označení „docent“ nebo „profesor“3b(dále jen „titul“) nebo vědecká hodnost4; titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem.“.
5. V § 9 odst. 1 se slova „ , a záznam o počtu dětí cestujících v doprovodu rodiče, pokud jsou zapsány v jeho cestovním dokladu“ zrušují.
6. V § 10 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) V cestovním dokladu lze provést změnu údaje o časové platnosti cestovního dokladu, je-li tímto cestovním dokladem cestovní průkaz.
(2) V cestovním dokladu lze provést doplnění údajů o titulu nebo vědecké hodnosti.“.
7. V § 10 odst. 4 se slova „a doplnění údajů podle odstavce 2 písm. a)“ zrušují.
8. V § 12 odst. 1 se slova „působností, v“ nahrazují slovy „působností a v“, slova „ , a v městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst“ se zrušují a slovo „příslušné“ se nahrazuje slovem „příslušný“.
9. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.
10. V § 19 odst. 2 se slova „ , cestovní průkaz“ zrušují.
11. V § 20 odst. 4 se za slova „plnění úkolů podle“ vkládají slova „§ 15 odst. 1,“.
12. § 23 zní:
㤠23
(1) Vydání cestovního dokladu orgán příslušný k jeho vydání občanovi odepře, bylo-li mu podle zvláštního právního předpisu14uloženo omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.
(2) O odnětí cestovního dokladu se rozhoduje v trestním řízení podle zvláštního právního předpisu14.“.
13. Poznámka pod čarou č. 13b se zrušuje.
14. § 24 a 25 se zrušují.
15. V § 26