Input:

196/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb. Garance

č. 196/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. července 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se za slova „zboží z dovozu a“ vkládá slovo „nepravidelná“ a vypouštějí se slova „s výjimkou pravidelné přepravy osob“.
2. § 2 odst. 1 písm. a) zní:
„a) dodání zboží a převod nemovitostí včetně dodání stavebních objektů a stavebních prací, a to i formou smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo práva hospodaření, pokud tento zákon nestanoví jinak; za zdanitelné plnění se nepovažuje převod pozemků,“.
3. V § 2 odst. 1 se na konec odstavce připojuje tato věta: „U subjektů, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, se za zdanitelné plnění považují plnění, u nichž příjmy z těchto plnění podléhají dani z příjmů.1a“.
Poznámka pod čarou č. 1a) zní:


„1a§ 18 odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 2 odst. 2 písm. a) se na konec textu doplňují slova: „pokud tento zákon nestanoví jinak,“.
5. § 2 odst. 2 písm. b) se vypouští.
6. V § 2 odst. 2 písm. j) se slovo „celnice“ nahrazuje slovy „celní orgán2a“ a doplňuje se poznámka pod čarou č. 2a), která zní:


„2a§ 3 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.“.
7. V § 2 odst. 2 písm. m) na konec textu doplňují slova „kromě svobodných celních pásem a svobodných celních skladů“.
Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena b) až l).
8. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:
㤠2a
Vymezení pojmu peníze
(1) Penězi se pro účely tohoto zákona rozumějí platné bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny. Za platné bankovky, státovky a mince se považují i takové, jejichž platnost byla ukončena, ale lze je za platné bankovky, státovky a mince vyměnit.
(2) Za zboží se pro účely zákona také považují
a) bankovky a mince české měny v okamžiku jejich dodání výrobcem České národní bance nebo při jejich dovozu Českou národní bankou,
b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu podle kursu střed vyhlašovaného Českou národní bankou.“.
9. V § 5 odst. 1 se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem „Kč“.
10. § 5 odst. 2 zní:
„(2) Plátci jsou také osoby podléhající dani, jejichž obrat nepřekročí obrat podle odstavce 1, pokud se jedná o samostatné osoby, které provádějí zdanitelná plnění společně na základě smlouvy o sdružení3nebo jiné obdobné smlouvy, a pokud celkový obrat těchto osob v rámci sdružení i mimo něj překročí částku uvedenou v odstavci 1.