Input:

194/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 194/1999 Sb.
[zrušeno č. 186/2013 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. července 1999,
kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky,ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb. a zákona č. 139/1996 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. e) se v závorce za slova „§ 6“ vkládají slova „nebo § 18a“.
2. V § 3 písmeno b) zní:
„b) jsou-li rodiče osobami bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“), alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území České republiky a dítě se na jejím území narodí.“.
3. V § 6 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 6, které znějí:
„(2) Prohlášení může samostatně učinit fyzická osoba nejdříve dnem , kdy dosáhne věku 15 let.
(3) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou do prohlášení zahrnout i dítě mladší 15 let.
(4) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou pro dítě mladší 15 let učinit samostatné prohlášení.
(5) Činí-li prohlášení podle odstavce 3 nebo 4 pouze jeden z rodičů dítěte, připojí souhlas druhého rodiče s volbou státního občanství České republiky pro dítě, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven anebo nedošlo-li ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům.
(6) Potomci fyzické osoby, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky, ale neměla ani státní občanství České republiky, ani státní občanství Slovenské republiky, v linii přímé, kteří jsou starší 15 let, si mohou zvolit státní občanství České republiky prohlášením pouze za předpokladu, že nemají jiné státní občanství.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 7 a 8.
4. V § 7 odst. 1 písmena a) a b) znějí:
„a) má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,
b) prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky,“.
5. V § 8 písmeno b) zní:
„b) doklad o tom, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky,“.
6. V § 8 se na konci textu písmene c) doplňují tato slova: „jde-li o žadatele staršího 15 let; tento doklad nesmí být starší šesti měsíců,“.
7. V § 9 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) doklad o tom, že dítě nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství dítěte, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky.“.
8. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: „Okresní úřad zašle žádost Ministerstvu vnitra nejpozději do 30 dnů od jejího podání.“.
9. V