Input:

192/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Garance

č. 192/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. června 2009,
kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., k provedení § 19, § 20 odst. 5, § 24 odst. 3, § 36 a § 40 odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Způsob vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví
(1) Základní evidence Národního archivního dědictví se vede vždy v listinné podobě. Vedle toho může být vedena i prostředky výpočetní techniky v digitální podobě.
(2) Druhotná evidence Národního archivního dědictví je vedena v digitální podobě. Archivy, které vedou druhotnou evidenci, převádějí údaje ze základní evidence Národního archivního dědictví dodané v listinné podobě do digitální podoby.
(3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví se vede vždy v digitální podobě.
(4) Základní evidence se aktualizuje průběžně, není-li dále stanoveno jinak. Druhotná evidence a ústřední evidence se aktualizují jednou ročně podle termínů uvedených v § 9.
(5) Základní evidence archiválií uložených mimo kulturně vědecké instituce a archivy se aktualizuje jednou ročně do 15. ledna následujícího kalendářního roku.“.
2. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Žádost o schválení dohody o scelení archivního fondu nebo archivní sbírky (dále jen „archivní soubor“) nebo návrh na rozhodnutí o scelení archivního souboru a jejich umístění podle § 18a odst. 2 zákona adresovaný ministerstvu obsahuje pro potřeby aktualizace ústřední evidence stejnopisy evidenčních listů Národního archivního dědictví (dále jen „evidenční listy“), na kterých jsou evidovány delimitované archiválie, a přesnou charakteristiku přemisťovaných archiválií vyjádřenou v evidenčních jednotkách a metráži; u zpracovaných a inventarizovaných archiválií je obsažen i soupis předmětných archiválií.“.
3. V § 3 odst. 1 se slova „fondu nebo archivní sbírky (dále jen „archivní soubor“)“ nahrazují slovem „souboru“.
4. V § 4 odst. 4 se na začátek písmene j) vkládají slova „u archiválií v analogové podobě“.
5. V § 8 odst. 1 se za slova „ústřední evidence“ vkládají slova „Národního archivního dědictví“.
6. V § 8 odst. 3 větě druhé se slova „lze zaslat“ nahrazují slovy „je zaslán“.
7. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Údaje ze základní evidence do druhotné se předávají, není-li dále stanoveno jinak, v listinné nebo digitální podobě. Údaje z druhotné evidence se předávají do ústřední evidence výhradně v digitální podobě.“.
8. V § 9 odst. 3 se za slova „Národní archiv“ vkládají slova „ , Archiv bezpečnostních složek“ a slova „do konce února“ se nahrazují slovy „do 31. ledna následujícího“.
9. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Bezpečnostní archivy předávají pouze údaje o archiváliích, u nichž byl zrušen