Input:

192/1989 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 192/1989 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 28. prosince 1989,
kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 26 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu (dále jen „zákon“):
§ 1
(k § 4 zákona)
(1) Obchodní činností se podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona rozumí provozování maloobchodní a velkoobchodní činnosti, poskytování obchodních služeb, služeb veřejného stravování, veřejných ubytovacích služeb a služeb cestovnímu ruchu. Výrazem „převážně“ se rozumí více než polovina tržeb z uvedených činností. Za služby veřejného stravování se nepovažuje závodní stravování.
(2) Sazba odvodu z objemu mezd podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona ve výši 20 % se vztahuje na část základu odvodu z objemu mezd, který připadá na druhy služeb a činností včetně podnikové společenské spotřeby1(dále jen „služby“), uvedené v příloze této vyhlášky. Do této části základu odvodu z objemu mezd se zahrnují mzdové prostředky, které připadají na služby poskytované obyvatelstvu, organizacím a jejich pracovníkům.
(3) Část základu odvodu z objemu mezd se stanoví buď:
a) podle samostatně evidovaných mzdových prostředků za jednotlivé vnitřní organizační jednotky poskytující služby, zvýšený o podíl mzdových prostředků připadajících na vnitropodniková střediska včetně podnikové správy, která se podílejí na poskytování služeb, a to podle podílu výkonů těchto služeb na celkových výkonech v procentech, s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení), nebo
b) podle podílu výkonů těchto služeb na celkových výkonech v procentech, s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení).
(4) Organizace dohodne s orgánem vykonávajícím správu odvodů, zda bude použit výpočet podle odstavce 3 písm. a) nebo b).
§ 2
(k § 5 zákona)
Při výpočtu průměrného přepočteného počtu pracovníků se postupuje podle směrnice k státním statistickým výkazům za úsek Práce a mzdy.2
§ 3
(k § 7 zákona)
Částkou, o kterou byly zvýšeny náklady v rozporu s právními předpisy, je i daň vybíraná v Československé socialistické republice, která byla zaplacena za subjekty se sídlem nebo bydlištěm na území států, s nimiž Československá socialistická republika sjednala smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud byla tato daň zahrnuta do nákladů.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
 
Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 192/1989 Sb.
Seznam druhu služeb a činností, u nichž se uplatňuje 20% sazba odvodu z objemu mezd*
 
Číslo oboru
Název
583 89
kamenosochařství (pouze při uplatňování ceníku PaS)
687
zakázkové polotovary a výrobky kloboučnické
702,703,705,706
zakázkové pletené a háčkované výrobky včetně malosériové výroby v zakázkových provozovnách nepřesahujících 500 kusů výrobků
711
zakázková výroba knoflíků
703, 713 až 717, 733
zakázkové šití prádla a oděvů včetně malosériové výroby v zakázkových provozovnách nepřesahující 500 kusů výrobků
726 až 731, 793
zakázková výroba obuvi včetně ortopedické
744 9
z toho jen akvarijní služby
746
zakázkové vyšívání