Input:

191/2016 Sb., Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 191/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. května 2016
o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů
(zákon o ochraně státních hranic)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy V
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) ochranu státních hranic České republiky (dále jen „hranice“) proti jejich nedovolenému překračování a vymezuje působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky (dále jen „policie“) v této oblasti státní správy.
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) členským státem stát, který uplatňuje Schengenský hraniční kodex v plném rozsahu,
b) vnějším letem let z území členského státu na území jiného než členského státu, let z území jiného než členského státu na území členského státu nebo let s mezipřistáním na území jiného než členského státu.
(2) Hraničním přechodem je prostor na mezinárodním letišti2) určený k překračování vnějších hranic3) .
HLAVA II
HRANIČNÍ PŘECHOD NA MEZINÁRODNÍM LETIŠTI
§ 3
Závazné stanovisko
Ministerstvo při vydání závazného stanoviska v řízení o stanovení druhu letiště jako mezinárodního, v řízení o změně druhu letiště na druh mezinárodního letiště a v řízení o zrušení druhu mezinárodního letiště2) posuzuje letiště z hlediska ochrany hranic, zejména s ohledem na splnění bezpečnostních podmínek uvedených v § 5.
§ 4
Zřízení hraničního přechodu
(1) Ministerstvo rozhoduje o zřízení hraničního přechodu na žádost provozovatele mezinárodního letiště. Účastníkem tohoto řízení je pouze žadatel.
(2) Žádost podle odstavce 1 musí vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat údaj o předpokládaném počtu osob odbavených na vnějších letech v prvním roce po zřízení hraničního přechodu na tomto mezinárodním letišti.
(3) Nejsou-li splněny bezpečnostní podmínky uvedené v § 5 odst. 1 až 3 a 5, ministerstvo žádost zamítne.
(4) Ministerstvo uveřejňuje sdělením ve Sbírce zákonů seznam hraničních přechodů.
§ 5
Bezpečnostní podmínky pro mezinárodní letiště
(1) Na mezinárodním letišti, na němž se na vnějších letech odbaví méně než 5 000 osob v kalendářním roce, musí jeho provozovatel
a) přijmout provozní opatření k zajištění oddělení cestujících na vnějších letech od ostatních cestujících a
b) zajistit místnost pro provádění hraniční kontroly.
(2) Na mezinárodním letišti, na němž se na vnějších letech odbaví alespoň 5 000 osob v kalendářním roce, musí jeho provozovatel
a) přijmout provozně technická opatření k oddělení cestujících na vnějších letech od ostatních cestujících,
b) vytvořit podmínky k provádění hraniční kontroly, včetně podmínek k provádění kontroly na vnitřních letech v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic3) , a
c) zajistit místnost pro cizince, kterým byl odepřen vstup na území České republiky.
(3) Na mezinárodním letišti, na němž se na vnějších letech odbaví alespoň 1 000 000 osob v kalendářním roce, musí dále jeho provozovatel vymezit vhodný