Input:

190/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., platné do 31.12.2004 Archiv

č. 190/1993 Sb.
[zrušeno č. 561/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 17. června 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., se mění takto:
V § 4 odst. 1 se věta „Výchova a vzdělávání jsou bezplatné.“ nahrazuje větou „Ve školách, které jsou součástí soustavy základních a středních škol, mají občané právo na bezplatné vzdělání, nestanoví-li zákon jinak.“.
Čl. II
Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, se mění a doplňuje takto:
1. V § 14 odst. 2 se na konci připojuje věta, která zní: „Pokud dítě plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, dohodne se obec, ve které má dítě trvalý pobyt, s touto obcí o podmínkách plnění povinné školní docházky. V takovém případě obec, ve které má dítě trvalý pobyt, hradí obci, ve které dítě plní povinnou školní docházku, její neinvestiční náklady připadající na dítě.“.
2. V § 14 odst. 3 se na konci nahrazuje tečka čárkou a připojují se slova „nestanoví-li tento zákon jinak.“.
3. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která zní:
„ČÁST PÁTÁ
Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
§ 19a
Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů (dále jen „nákladů“) může obec za podmínek stanovených tímto zákonem vybírat příspěvek. Příspěvek platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen „plátce“).
§ 19b
(1) Příspěvek podle § 19a se platí obci, která zřizuje mateřskou školu nebo školní družinu nebo školní klub, na účet zřízený vždy pro mateřskou školu nebo školní družinu nebo školní klub.
(2) Obec použije příspěvek na částečnou úhradu nákladů příslušné mateřské školy, školní družiny nebo školního klubu. Pokud je příspěvek použit na mzdy pracovníků a učební pomůcky, poukáže jej obec školskému úřadu.
§ 19c
(1) Povinnost platit příspěvek podle § 19a, jeho výši a splatnost upraví obec obecně závaznou vyhláškou.
(2) Výši příspěvku stanoví obec po projednání se školským úřadem tak, aby nepřesáhla 30 % nákladů vynaložených na jedno dítě.
(3) Pro případ, že