Input:

19/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky Garance

č. 19/1969 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. února 1989
o Dohodě o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky
Dne 11. února 1969 byla v Praze podepsána Dohoda o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky. Podle svého článku XII vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.
České znění Dohody ve vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
DOHODA
o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojákům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky
V souladu se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968 dohodly se smluví strany na tomto:
Článek I
1. Kasárna, byty uvnitř kasáren, služební a skladovací prostory, letiště a jiné stavby s trvalým zařízením, které jsou národním majetkem Československé socialistické republiky se poskytují k dočasnému užívání sovětským vojskům za úhradu v souladu s platnými československými právními předpisy.
Sovětská strana provádí na svůj náklad běžné opravy a provoz uvedených objektů.
Československá strana dokončí ve lhůtách dohodnutých s velitelstvím sovětských vojsk výstavbu všech objektů v kasárnách předaných sovětským vojskům k dočasnému užívání, na nichž byly práce zastaveny a poté je předá sovětské straně.
2. Za užívání majetku sovětskými vojsky, osobami k nim příslušejícími a členy jejich rodin, který je osobním, soukromým nebo družstevním vlastnictvím, platí velitelství sovětských vojsk úhradu v československých korunách v souladu s platnými československými právním předpisy na základě smlouvy s vlastníkem.
3. Sovětská vojska budou při užívání objektů a majetku uvedeného v bodě 1 a 2 tohoto článku dodržovat platné československé právní předpisy, týkající se jejich údržby a provozu.
4. Ministerstvo národní obrany Československé socialistické republiky zabezpečí údržbu a provoz inženýrských sítí a zařízení v kasárnách převzatých sovětskými vojsky, jejich zásobování vodou, elektrickou energií a jsou-li příslušné zdroje, plynem a tepelnou energií.
Počet pracovníků ministerstva národní obrany Československé socialistické republiky nezbytných pro provoz uvedených inženýrských sítí a zařízení, jakož i soupis kasáren, jejichž provoz zabezpečují, se stanoví po dohodě mezi ministerstvem národní obrany Československé socialistické republiky a velitelstvím sovětských vojsk.
Náklady na údržbu a provoz uvedených sítí a zařízení, včetně nákladů na mzdy československých pracovníků hradí sovětská strana v československých korunách podle platných československých