Input:

187/1990 Sb., Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností Garance

č. 187/1990 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 111/1998 Sb.]
VYHLÁŠKA
České komise pro vědecké hodnosti
ze dne 17. května 1990,
kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
Česká komise pro vědecké hodnosti po dohodě se Slovenskou komisí pro vědecké hodnosti, Československou akademií věd, ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy v České republice, a se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se vypouští písmeno c).
2. V § 5 odst. 1 se vypouští písmeno d).
3. V § 5 se vypouští odstavec 3.
4. V § 6 odst. 3 zní:
„(3) Kandidátská a doktorská disertace (dále jen „disertace“) se předkládá k obhajobě v českém nebo slovenském jazyku. Uchazeči mohou se souhlasem komise pro obhajoby disertaci předložit v některém z těchto jazyků: anglickém, francouzském, německém, ruském, španělském.“.
5. V § 9 odst. 3 zní:
„(3) Kandidátské zkoušky uchazeče v samostatné vědecké přípravě tvoří:
a) zkouška odborná,
b) zkoušky ze dvou světových jazyků, kterými jsou: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.“.
6. V § 9 odst. 4 poslední věta zní: „Pro vykonání zkoušky odborné se však vyžaduje předcházející souhlas děkana fakulty, popřípadě rektora vysoké školy, která se nedělí na fakulty.“.
7. § 12 se vypouští.
8. V § 14 se vypouští odstavec 2.
9. V § 14 odst. 4 ve větě prvé se vypouštějí slova „a zkouška z marxismu-leninismu“.
10. V § 14 odst. 5 se vypouštějí slova