Input:

185/2004 Sb., Zákon o Celní správě České republiky, ve znění účinném k 1.4.2012, platné do 31.12.2012 Archiv

č. 185/2004 Sb.
[zrušeno č. 17/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o Celní správě České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
v § 5 odst. 4 vkládá písm. n)
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 2 písm. c) vkládá slova, v § 7 mění ust. o účinnosti
80/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 odst. 4 písm. j) vkládá slova
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
vkládá § 5a
575/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 vkládá odst. 5
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
vkládá nové § 5b až § 5e
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 4 odst. 4 písm. c); ruší v § 5 odst. 4 písm. n)
136/2008 Sb.
(k 1.5.2008)
v § 4 vkládá nový odst. 8
218/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 5a odst. 3 písm. a) bod 7
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5a
288/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 2, § 3 odst. 5, § 5b odst. 3; vkládá nové §5f až 5j a přílohy č. 5 a 6
104/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 3 odst. 4 písm. c), § 4 odst. 5 a 8, § 5 odst. 3 písm. n)
150/2011 Sb.
(k 22.6.2011)
mění § 2 písm. f), § 5b, § 5c, § 5d; vkládá nové § 5k a 5l
252/2011 Sb.
(k 30.8.2011)
mění § 2, § 3 odst. 4, § 5c; vkládá nové §§ 5m až 5s
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 odst. 4 písm. o)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Celní správa České republiky
(1) Zřizuje se Generální ředitelství cel se sídlem v Praze jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní územní působností; je podřízeno Ministerstvu financí.
(2) Dalšími správními úřady pro oblast celnictví jsou celní ředitelství a celní úřady.
(3) Územní působnost celních ředitelství zřízených podle dosavadních právních předpisů je vymezena v příloze č. 1.
(4) Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů je uvedena v příloze č. 2.
(5) Zřizují se nové celní úřady, jejichž názvy a územní působnost jsou uvedeny v příloze č. 3.
(6) Celní úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů uvedené v příloze č. 4 se zrušují.
(7) Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady tvoří Celní správu České republiky (dále jen „celní správa“) jako soustavu celních orgánů. Celní správa je bezpečnostním sborem. V čele celní správy je generální ředitel Generálního ředitelství cel ustanovený podle § 3 odst. 1 (dále jen „generální ředitel“).
(8) Generální ředitel je v celní správě oprávněn činit právní úkony jménem státu ve všech majetkoprávních a pracovněprávních věcech; pro určité právní úkony však může jednáním jménem státu písemně pověřit osoby uvedené v odstavci 9 větě třetí. Generální ředitel schvaluje organizační řád celní správy, kterým zřizuje i pobočky celních úřadů pro zabezpečení výkonu některých činností uvedených v § 5 odst. 3 a 4.
(9) Úkoly celní správy plní celníci, kterými jsou fyzické osoby vykonávající v celní správě službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.1) Úkoly celní správy dále plní občanští zaměstnanci, kterými jsou pro účely v oblasti celnictví fyzické osoby vykonávající v celní správě službu ve služebním poměru podle služebního zákona,2) nebo v pracovním poměru. Celníci, kteří řídí výkon služby dalších celníků, představení3) a vedoucí zaměstnanci4) mohou činit jménem státu majetkoprávní úkony a úkony pracovněprávní jen na základě písemného pověření generálního ředitele.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) celnictvím plnění úkolů celními orgány podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů,5) včetně plnění úkolů při správě daní a poplatků (dále jen „daně“) podle zvláštních právních předpisů6) a při správě cel,
b) kontrolní činností plnění úkolů celním orgánem v oblasti kontroly pro potřebu jiného celního orgánu nebo pro potřebu orgánu veřejné správy, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,7)
c) asistenční činností podpora poskytovaná celním úřadem jinému celnímu orgánu nebo územnímu finančnímu orgánu, Ministerstvu financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě jejich žádosti a v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů, a to ve formě poskytování informací a podkladů, předvádění osob k řízení podle zvláštních právních předpisů,8) s výjimkou vojáků v činné službě a příslušníků ozbrojených sborů, zajištění ochrany osob a majetku a zajištění dodržování veřejného pořádku v místnostech