Input:

184/1968 Sb., Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 184/1968 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 28. prosince 1968
k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem kultury a informací stanoví podle § 16 odst. 2 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti a § 5 odst. 3 zákona č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen „zákon“):
Daňová povinnost
(k § 1 až 3 zákona)
§ 1
(1) Příjmy z tvůrčí činnosti literární a umělecké a příjmy z činnosti výkonných umělců podléhají dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen „daň“) jen tehdy, je-li uvedená činnost vykonávána mimo pracovní poměr a jejím výsledkem jsou díla literární, vědecká a umělecká, popř. umělecké výkony, jsou-li tato díla a výkony předmětem autorského práva.
(2) Příjmy, které obdrží poplatník od svého zaměstnavatele za literární a uměleckou činnost v oboru, který je předmětem jeho pracovní smlouvy, jsou podrobeny dani ze mzdy. Dani ze mzdy jsou podrobeny rovněž odměny vyplacené poplatníkovi vedle pravidelné mzdy proto, že co do množství výkonů překročil v oboru činnosti, který je předmětem jeho pracovní smlouvy, úvazek ve smlouvě stanovený.
§ 2
(1) Provdá-li se pozůstalá manželka, která má příjmy z autorských práv nebo práv výkonných umělců zděděných po svém manželovi, nebo je-li ve společné domácnosti s druhem, podléhají tyto příjmy dani z příjmů obyvatelstva.
(2) Plynou-li příjmy uvedené v předchozím odstavci osobě, která žila se zemřelým umělcem ve společné domácnosti nejméně rok jako družka, a po jeho smrti se tato osoba provdá nebo žije ve společné domácnosti s druhem, podléhají uvedené příjmy dani z příjmů obyvatelstva.
§ 3
Jestliže příjmy z literární a umělecké činnosti plynou z ciziny a byly v cizině prokazatelně zdaněny stejnou nebo obdobnou daní, nepodléhají v tuzemsku zdanění.
§ 4
(1) Vyučování v jakémkoliv oboru činnosti, z níž příjmy se zdaňují daní z příjmů z literární a umělecké činnosti, není činností podle zákona; činností podle zákona není proto zejména vyučování hudbě, tanci apod. Stejně se posuzují přednášky výukové povahy jako např. na instruktážích, v kursech, závodních školách práce apod. Příjmy z takovýchto činností podléhají dani ze mzdy.
(2) Příjmy z oboru užitého umění, fotografie a průmyslové retuše se zdaňují daní z příjmů z literární a umělecké činnosti, jsou-li výsledkem umělecké tvůrčí činnosti a jako takové jsou uznány a ověřeny orgány Svazu českých nebo slovenských výtvarných umělců. U fotografií užitých v periodickém tisku, v literárním díle nebo v díle z oboru propagační grafiky, jsou-li fotografie nezbytnými a neoddělitelnými částmi uvedených děl, není třeba ověření Svazu. V těchto případech rozhoduje o tom, zda jde o fotografii uměleckou, šéfredaktor nebo jiný odpovědný redaktor jím k tomu pověřený.
§ 5
Osvobození od daně
(K § 4)
Je-li v ceně nebo odměně vyplacené při veřejné soutěži zahrnuta též odměna za dílo nebo umělecký výkon, popřípadě za jeho užití, je vypisovatel soutěže povinen stanovit, jaká