Input:

183/1994 Sb., Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995, ve znění účinném k 1.7.1995, platné do 31.12.1995 Archiv

č. 183/1994 Sb.
[zrušeno č. 155/1995 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. září 1994
o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
76/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění § 3 a ruší § 6
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ A DŮCHODŮ PŘIZNÁVANÝCH V ROCE 1994 A V ROCE 1995
§ 1
Procentní zvýšení důchodů přiznaných před 1. prosincem 1994
Důchody starobní, invalidní; částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznané před l. prosincem 1994 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994 o 5 % měsíční výše důchodu, která občanu náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje.
§ 2
Procentní zvýšení důchodů přiznávaných od 1. prosince 1994 do 31. prosince 1994
Důchody starobní; invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. prosince 1994 do 31. prosince 1994 se zvyšují ode dne přiznání o 36,5 % měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu.
§ 3
Procentní zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1995
Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. ledna 1995 do 30. června 1995 se zvyšují ode dne přiznání o 32 % měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu.
§ 4
Společná ustanovení k procentnímu zvýšení důchodů
(1) Zvýšení důchodu podle § 1 až 3 náleží i nad nejvyšší výměry důchodu nebo, úhrnu důchodů a nad nejvyšší výměry stanovené pro souběh důchodu nebo úhrnu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Výše důchodu nebo úhrnu důchodů včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost však nesmí po zvýšení podle § 1 až 3 přesáhnout částku 4 800 Kč měsíčně.
(2) Pro zvýšení důchodů podle § 1 až 3 platí obdobně ustanovení § 2 odst. 4, § 5 odst. 1 a 3, § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů.
(3) Vdovské a sirotčí důchody se podle § 1 až 3 nezvyšují, jestliže byly vyměřeny z důchodů zvýšených podle těchto ustanovení.
§ 5
Zvýšení vdoveckých důchodů
(1) Výše vdoveckého důchodu činí podle § 48a zákona o sociálním zabezpečení1) 1 000 Kč měsíčně.
(2) Vdovecké důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona se upraví podle odstavce 1 od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994.
(3) Pro úhrn vdoveckého a jiného důchodu včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost platí § 4 odst. 1 věta druhá obdobně.
§ 6
(zrušen zákonem č. 76/1995 Sb. k 1.7.1995)
§ 7
Zvýšení nejvyšších výměr úhrnu důchodů (dávek)
Nejvyšší výměry úhrnu vyplácených důchodů (dávek) uvedené v § 56 odst. 2, 4 a 5, § 64 odst. 5, § 70 odst. 2 a § 139 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení1) a zvýšené podle § 6 zákona č. 255/1993 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994, se dále zvyšují o 300 Kč.
§ 8
Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
(1) Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení1) 2 460 Kč měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení1) 4 360 Kč měsíčně.
(2) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona, které byly upraveny jako jediný