Input:

182/2018 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony Garance

č. 182/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. července 2018,
kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Čl. I
Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za text „§ 82,“ vkládá text „§ 82a,“.
2. V § 8 odst. 1 se slova „ , 17 až 19“ zrušují a za slova „finančního systému,“ se vkládají slova „rozsahu a složitosti jejích činností,“.
3. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Česká národní banka může dále instituci uložit povinnost vést podrobné záznamy o finančních smlouvách, jejichž stranou instituce je.“.
4. V § 10 odst. 3 se za slovo „uvedeným“ vkládají slova „v odstavci 1 a“.
5. V § 14 se číslo „15“ nahrazuje číslem „16“.
6. V § 17 odst. 3 se za slova „finančního systému,“ vkládají slova „rozsahu a složitosti jejích činností,“.
7. V § 22 odst. 1 a 2 se za slovo „lze“ vkládají slova „proveditelně a věrohodně“.
8. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:
„(3) Podrobnosti postupu posouzení způsobilosti instituce nebo skupiny k řešení krize vymezuje přímo použitelný předpis Evropské unie27.


27Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií k řešení krize.“.
9. V § 23 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Je-li to nutné pro odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize, může Česká národní banka uložit jiné instituci, jež není členem stejné skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, aby omezila svou expozici vůči této instituci.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
10. V § 23 odst. 6 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavců 4 a 5“.
11. V § 37 odst. 1 písm. d) se slova „vyměnila člena vedoucího orgánu instituce, osoby ve vedení pobočky zahraniční instituce nebo jiné odpovědné osoby, pokud není nadále způsobilá“ nahrazují slovy „odvolala nebo vyměnila člena vedoucího orgánu nebo osobu ve vrcholném vedení instituce, pokud člen nebo osoba nejsou nadále způsobilí“.
12. V § 43 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
13. V § 54 odst. 2 písm. a) se slovo „může“ nahrazuje slovy „ , jakož i Fond pro řešení krize, mohou“ a slovo „vynaložila“ se nahrazuje slovem „vynaložily“.
14. V části páté se doplňuje hlava V, která včetně