Input:

182/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.10.2015 Garance

č. 182/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. července 2014,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší části první, druhou, pátou a sedmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 205/2015 Sb. k 1.10.2015)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 205/2015 Sb. k 1.10.2015)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 262/2006 Sb.
Čl. III
V § 365 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. IV
V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se slova „ , a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015“ zrušují.
ČÁST PÁTÁ
(zrušena zák. č. 205/2015 Sb. k 1.10.2015)
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 261/2007