Input:

182/1994 Sb., Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé sociální dávky, ve znění účinném k 1.1.2009, platné do 31.12.2011 Archiv

č. 182/1994 Sb.
[zrušeno č. 329/2011 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. září 1994,
kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší čl. VI
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší čl. II až IV
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č: 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb. (úplné znění č. 140/1994 Sb.), se mění takto:
1. V § 71 odst. 5 se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „600 Kč“ a částka „700 Kč“ se nahrazuje částkou „800 Kč“.
2. V § 145p odst. 1 se částka „680 Kč“ nahrazuje částkou „750 Kč“ a částka „910 Kč“ se nahrazuje částkou „1000 Kč“.
3. V § 145s odst. 2 se částka „600 Kč“ nahrazuje částkou „660 Kč“.
Čl. II
(zrušen zák. č. 189/2006 Sb. k 1.1.2009)
Čl. III
(zrušen zák. č. 189/2006 Sb. k 1.1.2009)
Čl. IV
(zrušen zák. č. 189/2006 Sb. k 1.1.2009)
Čl. V
Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 101 /1993 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění takto:
1. § 2 odst. 1 písm. c) se vypouští.
2. V § 2a odst. 1 a 2, v § 5 odst. 2 a v § 8 odst. 3 se vypouštějí slova „a c)“.
3. § 3 zní:
㤠3
Výše příspěvku poživatele důchodu
Výše příspěvku náležejícího poživateli důchodu z důchodového zabezpečení činí 220 Kč měsíčně.“.
4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
㤠3a
Výše příspěvku nezaopatřeného dítěte
Výše příspěvku náležejícího osobě, která splňuje podmínku