Input:

181/2002 Sb., Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění účinném k 7.9.2005 Garance

č. 181/2002 Sb., Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění účinném k 7.9.2005
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. března 2002
o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
47/2003 Sb.
(k 17.2.2003)
nové znění přílohy
50/2004 Sb.
(k 12.2.2004
mění § 2 odst. 1 písm. a) a b), a přílohu, nová přech. ust.
335/2005 Sb.
(k 7.9.2005)
mění § 3 odst. 4 a přílohu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Tímto nařízením se stanoví podmínky a způsob poskytnutí příspěvku1) k řešení sociálních důsledků restrukturalizace (dále jen „příspěvek”) zaměstnancům hutních společností, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, (dále jen „hutní společnost”).
(2)  Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”).
§ 2
(1)  Příspěvek se poskytne zaměstnanci hutní společnosti, kterému nevznikl nárok na příspěvek podle nařízení vlády č. 310/2000 Sb., o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu, a kterému
a)  je pracovní poměr, sjednaný s hutní společností na dobu neurčitou, skončen v době ode dne účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2006 výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce, pokud jsou vázány na restrukturalizaci hutní společnosti, a zároveň splňuje tyto podmínky:
1.  je v pracovním poměru k hutní společnosti nepřetržitě nejméně 10 let,
2.  ke dni dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod mu chybí nejvýše 10 let nejméně však 10 měsíců, nebo
b)  je pracovní poměr, sjednaný s hutní společností na dobu neurčitou, skončen v době ode dne účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2006 výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce, pokud jsou vázány na restrukturalizaci hutní společnosti, jde-li o zaměstnance, u něhož došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození na zdraví (pracovní úraz) nebo k nemoci z povolání,2) nebo o zaměstnance, který pečuje o dítě považované za nezaopatřené podle zvláštního právního předpisu upravujícího státní sociální podporu3) a je svobodný, rozvedený nebo ovdovělý.
(2)  Je-li zaměstnanec nepřetržitě v pracovním poměru k hutní společnosti nejvýše 10 let, činí výše příspěvku desetinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku,4) maximálně však 160 000 Kč. Do této maximální částky se nezapočítává zvýšení podle § 3 odst. 3 písm. a) až d).
(3)  Je-li zaměstnanec nepřetržitě v pracovním poměru k hutní společnosti více jak 10 let, činí výše příspěvku desetinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku,4) a pokud tento desetinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku převýší 160 000 Kč, vypočte se výše příspěvku tak, že 160 000 Kč se zvýší za každý rok, o který trvání pracovního poměru zaměstnance k hutní společnosti převyšuje 10 let, a to o 10 % rozdílu mezi desetinásobkem průměrného měsíčního výdělku zaměstnance a 160 000 Kč; toto zvýšení nad 160 000 Kč se provede