Input:

180/2021 Sb., Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek Garance

č. 180/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. dubna 2021
o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 17 odst. 4, § 21 odst. 3 a § 32 odst. 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, (dále jen „zákon“), podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., a podle § 21 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů:
ČÁST PRVNÍ
STANOVENÍ NÁLEŽITOSTÍ FORMULÁŘŮ K EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
§ 1
Tato vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí, formu a datovou strukturu formuláře pro
a) žádost o zřízení dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů (dále jen „formulář žádosti o dálkový přístup“),
b) návrh na provedení zápisu do evidence skutečných majitelů (dále jen „formulář návrhu na zápis“),
c) návrh na znepřístupnění údajů v evidenci skutečných majitelů podle § 32 zákona (dále jen „formulář návrhu na znepřístupnění“),
d) návrh na zajištění automatického průpisu podle § 41 odst. 2 a § 61 odst. 2 zákona (dále jen „formulář návrhu na průpis“).
§ 2
(1) Formulář podle § 1 se vyplňuje na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
(2) Ministerstvo spravedlnosti umožní získat vyplněný formulář ze svých internetových stránek ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) vytvořeného z datové struktury vyplněných údajů.
§ 3
(1) Žadatel se ve formuláři žádosti o dálkový přístup označuje v případě
a) fyzické osoby jménem, adresou místa pobytu, popřípadě adresou bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, a datem narození,
b) podnikající fyzické osoby obchodní firmou nebo jménem, adresou sídla a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno,
c) právnické osoby názvem nebo obchodní firmou, adresou sídla a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno,
d) organizační složky státu názvem, adresou sídla a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno.
(2) Je-li žadatelem právnická osoba nebo organizační složka státu, formulář žádosti o dálkový přístup obsahuje také jméno fyzické osoby, která jej za žadatele podává.
(3) Podává-li formulář žádosti o dálkový přístup zástupce žadatele, obsahuje formulář také jméno zástupce a označení typu zastoupení; zastoupení se dokládá plnou mocí.
(4) Formulář žádosti se podepisuje způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu1) .
§ 4
(1) Formulář návrhu na zápis obsahuje
a) údaj o tom, zda jde o návrh na první zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů nebo jejich výmaz bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji,
b) označení příslušného soudu,
c) označení navrhovatele,
d) jde-li o návrh podle § 26 odst. 3 zákona, údaj o této skutečnosti,
e) jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, jejichž skutečného majitele se návrh týká,
f) identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, jejichž skutečného majitele se návrh týká, bylo-li přiděleno,
g) údaje, jejichž první zápis do evidence skutečných majitelů nebo výmaz bez náhrady nebo