Input:

18/2000 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv, ve znění účinném k 1.1.2009 Garance

č. 18/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. ledna 2000,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část druhou
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. I
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb. a zákona č. 77/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 64 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) Veřejný ochránce práv.“.
2. V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
„(2) Soudce zpravodaj neprodleně zašle návrh na zahájení řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy také Veřejnému ochránci práv, pokud se nejedná o jeho návrh, jenž může Ústavnímu soudu do 10 dnů od doručení návrhu sdělit, že vstupuje do řízení; učiní-li tak, má postavení vedlejšího účastníka řízení.“.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 413/2005 Sb. k 1.1.2006)
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 189/2006 Sb. k 1.1.2009)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
„p) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného