Input:

179/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb. Garance

č. 179/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. dubna 2008,
kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odstavec 1 zní:
„(1) Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy je provozování železniční dopravy.“.
2. V § 8 odstavec 3 zní:
„(3) Akciová společnost České dráhy může podnikat a vykonávat jiné činnosti podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem8.“.
3. V § 8 odst. 4 se slova „a provozovatele dráhy“ zrušují.
4. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňují věty, které znějí: „K tomuto majetku je povinna umožnit přístup ostatním dopravcům s osvědčením podle zvláštního předpisu8cza účelem uspokojování přepravních potřeb a poskytování služeb spojených s přepravou veřejnosti. Přístup podle předchozí věty umožňuje akciová společnost České dráhy způsobem, který vylučuje zvýhodnění některého z dopravců.“.
Poznámka pod čarou č. 8c zní:


8c§ 34h zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.“.
5. § 10 zní:
㤠10
(1) Provozuje-li akciová společnost České dráhy jiné činnosti než činnost provozování železniční osobní dopravy, je povinna vést pro tyto činnosti oddělené vnitropodnikové účtování; finanční prostředky z činnosti provozování železniční osobní dopravy hrazené z veřejných prostředků nemůže převádět do jiných činností.
(2) V rámci odděleného vnitropodnikového účtování je akciová společnost České dráhy povinna vést samostatně účtování činností hrazených z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu9.
(3) Roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů podle odstavců 1 a 2 podléhají povinnosti auditu. Auditora určí ministerstvo.
(4) Akciová společnost České dráhy je povinna poskytnout Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nezbytnou součinnost při výkonu kontrolní činnosti hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty.“.
6. V § 16 písm. b) se slova „rozpočty provozování železniční dopravní cesty a“ nahrazují slovem „rozpočet“.
7. V § 17 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
8. V § 18 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c)