Input:

179/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 179/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna trestního řádu
Čl. I
V § 446 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., se za slova „cizího státu“ vkládají slova „ , který není členským státem Evropské unie,“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. II
V zákoně č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se za část druhou vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:
„ČÁST TŘETÍ
PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ODSOUZENÍCH SE ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE
§ 16c
(1) Rejstřík trestů poskytuje informace příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie6(dále jen „příslušný orgán“) o pravomocných odsouzeních jeho státních příslušníků soudy České republiky v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takových odsouzeních, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, přímý styk justičních orgánů.
(2) Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 v českém jazyce příslušnému orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení zápisu údajů vztahujících se k odsouzení do evidence Rejstříku trestů. Je-li odsouzený státním příslušníkem dvou nebo více jiných členských států Evropské unie, zašle Rejstřík trestů uvedené informace příslušnému orgánu každého z těchto států.
(3) Rejstřík trestů dále poskytne příslušnému orgánu informace o pravomocném odsouzení fyzické osoby a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takovém odsouzení za stejných podmínek jako orgánům České republiky činným v trestním řízení, a to na základě žádosti příslušného orgánu zaslané Rejstříku trestů v českém jazyce na stanoveném formuláři7v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím Rejstříku trestů ověřit její pravost. Požadované informace