Input:

179/2005 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 179/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. dubna 2005,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ruší část dvacátou sedmou
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část dvacátou devátou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část dvanáctou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části pátou a třicátou
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší části sedmou a dvacátou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část čtrnáctou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část čtrnáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 500/1990 Sb.
Čl. I
V § 16a odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se slova „a Fondu národního majetku České republiky“ a slova „nebo Fond národního majetku České republiky“ zrušují.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. II
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 118 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) informace o všech peněžních a naturálních příjmech, které přijali za účetní období vedoucí osoby a členové dozorčích rad od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to souhrnně za všechny členy představenstva, souhrnně za všechny ostatní vedoucí osoby a souhrnně za všechny členy dozorčí rady.“.
2. V § 118 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) informace o počtu akcií vydaných emitentem, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady, včetně osob těmto osobám blízkých, informace o opčních a obdobných smlouvách, jejichž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob; informace se uvádějí souhrnně za všechny členy představenstva, souhrnně za všechny ostatní vedoucí osoby, souhrnně za všechny členy dozorčí rady a souhrnně za osoby těmto osobám blízké; uvedené osoby oznámí emitentovi potřebné údaje.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Čl. III
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona 220/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 6a odst. 1 se slova „ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci“ nahrazují slovy „Ministerstvu financí“.
2. V § 10 odstavec 8 zní:
„(8) Podle odstavce 7 lze postupovat pouze do převodu privatizovaného majetku na Ministerstvo financí. Je-li metodou privatizace vložení privatizovaného majetku do obchodní společnosti, lze podle odstavce 7 postupovat až do převodu majetkové účasti státu v této obchodní společnosti na jinou osobu.“.
3. V § 10 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Vláda může na návrh ministerstva prominout nebo změnit podmínku stanovenou v rozhodnutí o privatizaci, které již bylo realizováno, pokud ministerstvo zjistí, že tato podmínka je z důvodů, které nabyvatel privatizovaného majetku nezpůsobil, nesplnitelná a nebo nutnost splnění této podmínky dodatečně odpadla.“.
4. V § 10a odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
5. V § 10a odst. 1 písm. h) se slovo „Fond“