Input:

178/2018 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 178/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. července 2018,
kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. I
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017 Sb. a zákona č. 57/2017 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech.“.
2. V § 48 odst. 3 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
3. V § 48 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Je-li v cizím státu vedeno přípravné řízení, které souvisí s trestním řízením vedeným v České republice, v němž je činný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, může žádost cizozemského orgánu o právní pomoc vyřídit s předchozím souhlasem Nejvyššího státního zastupitelství vrchní státní zastupitelství. Tím není dotčena zvláštní příslušnost k některým úkonům právní pomoci podle dílu 3.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.
4. V § 48 odst. 9 se slovo „krajské“ zrušuje.
5. V části páté v nadpisu hlavy III se slova „HODNOTY NEBO DŮKAZNÍHO PROSTŘEDKU“ nahrazují slovem „VĚCI“.
6. V § 226 odstavec 1 zní:
„(1) Ustanovení této hlavy se užijí na věc, která je nástrojem trestné činnosti, nebo na věc, která je výnosem z trestné činnosti, anebo na věc, která je náhradní hodnotou, má-li být zajištěna v jiném členském státu na základě příkazu k zajištění věci vydaného justičním orgánem nebo má-li být zajištěna v České republice na základě příkazu k zajištění věci vydaného justičním orgánem jiného členského státu v trestním řízení pro účely propadnutí nebo zabrání.“.
7. Na konci nadpisu § 227, nadpisu § 229, nadpisu § 230, nadpisu § 231, nadpisu § 233, nadpisu § 235 a nadpisu § 236 se doplňuje slovo „věci“.
8. V § 227 úvodní části ustanovení, § 227 písm. a), § 229 odst. 1, § 230, § 231 odst. 1, § 232 odst. 2 a 3, § 233 odst. 3, § 233 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 233 odst. 4 písm. a), c) a d), § 233 odst. 5 až 7, § 235 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 236 odst. 3, § 237 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 237 odst. 1 písm. a) a v § 238 odst. 1 se za slovo „zajištění“ vkládá slovo „věci“.
9. V § 227 písm. a) se slova „příkaz k odnětí věci nebo“ zrušují a slova „byly-li vydány“ se nahrazují slovy „bylo-li vydáno“.
10. V § 227 písm. b) se slova „nebo jiné hodnoty uvedené v § 226 odst. 1 písm. a) a b) (dále jen „hodnota“) nebo důkazního prostředku“ nahrazují slovy „uvedené v § 226 odst. 1“.
11. V § 228 odst. 1 se slova „hodnoty nebo důkazního prostředku“ nahrazují slovem „věci“.
12. V části páté hlavě III v nadpisu dílu 2 a v nadpisu dílu 3 se slova „hodnoty nebo důkazního prostředku“ nahrazují slovem „věci“.
13. V § 229 odst. 1 se slova „hodnotu nebo důkazní prostředek“