Input:

178/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem Garance

č. 178/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. března 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, se mění takto:
1. V § 1 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí:
„(2) Předmětem poskytování informací podle tohoto nařízení jsou technické požadavky na výrobky nebo pravidla pro služby informační společnosti (dále jen „služba“), včetně příslušných rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy, která se vztahují k požadavkům na výrobky nebo k pravidlům pro služby. Povinnost k dodržování těchto požadavků nebo pravidel pro služby při uvedení výrobku na trh, při poskytování služby, při podnikání poskytovatele služeb nebo při používání v České republice může být stanovena přímo nebo nepřímo. Předmětem poskytování informací jsou i právní předpisy a rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité služby nebo podnikání poskytovatele služeb.
(3) Nepřímým stanovením povinnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí stanovení povinnosti
a) v právních předpisech nebo rozhodnutích či opatřeních správních úřadů nebo orgánů samosprávy, které odkazují na technické požadavky nebo pravidla pro služby, anebo na profesní pravidla či pravidla správné praxe odkazující na technické požadavky nebo na pravidla pro služby, přičemž soulad s nimi je předpokladem shody s povinnostmi uloženými uvedenými právními předpisy nebo rozhodnutími či opatřeními správních úřadů nebo orgánů samosprávy,
b) ve smlouvách, v nichž je orgán veřejné správy smluvní stranou a které ve veřejném zájmu stanovují shodu s