Input:

177/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 177/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. června 2019,
kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 249/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně smlouvy, která se týká zajišťování obrany České republiky, uzavřené právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k), ke které zakladatelskou funkci vykonává Ministerstvo obrany,“.
2. V § 3 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písmena h) až q).
3. V § 7 odst. 3 se slova „§ 3 odst. 2 písm. r)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 2 písm. q)“.
4. V § 8