Input:

176/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 176/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  518/2002 Sb., zákona č.  222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č.  381/2005 Sb., zákona č.  112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 42 odst. 4 písmeno a) zní:
„a)  je zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu povinen navštívit dítě podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce,”
2. V § 42b odst. 3 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností” nahrazují slovy „ředitel zařízení” a na konci odstavce se doplňuje věta „O odvolání proti rozhodnutí o příspěvku podle odstavce 1 rozhoduje krajský úřad.”.
3. V § 42c odstavec 1 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 39f zní:
„(1)  Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, 0,8násobek částky životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, stanovené pro toto dítě39f.”.
4. V § 42c odstavec 2 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 39f zní:
„(2)  Věk dítěte rozhodný podle zákona o životním a existenčním minimu39fpro stanovení částek podle odstavce 1 je věk, kterého dítě dosáhne v kalendářním měsíci, za který dávka náleží.”.
5. V § 42f odstavec 3 zní:
„(3)  Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po ukončení pobytu dítěte v zařízení. Výsledky vyúčtování písemně oznámí osobě, která příspěvek hradí. Během pobytu dítěte tak učiní po skončení kalendářního roku.”.
6. V § 42g se na konci odstavce 1 doplňují věty „Nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti vzniká také v případě, že obecní