Input:

175/1982 Sb., Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, platné do 31.12.2005 Archiv

č. 175/1982 Sb.
[zrušeno č. 94/2005 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1982,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, se mění a doplňuje takto:
1. § 4 zní:
㤠4
Příjmy Fondu jsou
a) odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu,1
b) dotace ze státního rozpočtu.“.
2. V § 5 se v prvním řádku slovo „budou“ nahrazuje slovem „jsou“.
3. § 5 písm. e) zní:
„e) další zdroje stanovené zvláštními předpisy.“.
4. § 7 zní:
㤠7
(1) Z Fondu se mohou poskytovat subvence nebo půjčky na
a) výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, údržbu a provoz odvodnění a závlah zemědělských pozemků, jakož i nezbytné investice umožňující plné využití těchto zařízení,
b) úpravu vodních toků, s výjimkou toků vodohospodářsky významných,2
c) zřizování malých vodních nádrží3jako zdrojů vody pro závlahy,
d) výstavbu a obnovu rybníků a jejich čištění v souvislosti s řešením vodního režimu,
e) výstavbu silážních jam, kompostáren a zařízení pro zvýšení obsahu organických látek v půdě,
f) zřizování pastevních areálů,
g) výstavbu a úpravy zpevněných polních cest,
h) zakládání ovocných sadů, vinic a