Input:

175/1968 Sb., Zákon o městě Brně, platné do 31.12.1971 Archiv

č. 175/1968 Sb.
[zrušeno č. 146/1971 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1968
o městě Brně
Ve snaze uvést do souladu postavení a působnost národních výborů města Brna s jeho společenskou funkcí a s jeho významem jako významného průmyslového a sídlištního centra Československé socialistické republiky, sídla mezinárodních veletrhů a tradičního kulturního a politického střediska Moravy
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
Město Brno tvoří samostatnou územně správní jednotku.
§ 2
(1) Orgánem státní moci a správy v městě Brně je Národní výbor města Brna.
(2) Národní výbor města Brna je přímo řízen vládou České socialistické republiky.
§ 3
(1) Území města Brna tvoří tyto městské části: vnitřní část města Brna, Kohoutovice, Nový Lískovec, Jundrov, Komín, Žabovřesky, Husovice, Komárov, Královo Pole, Medlánky, Mokrá Hora, Řečkovice, Židenice, Černovice, Bohunice, Starý Lískovec, Bystrc, Kníničky, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Nové Moravany, Přízřenice, Maloměřice, Obřany, Líšeň, Slatina, Brněnské Ivanovice, Holásky, Tuřany.
(2) Území města Brna se dělí na městské obvody. Vytvořit anebo zrušit městský obvod nebo změnit jeho území přísluší Národnímu výboru města Brna, který o tom rozhoduje po vyjádření obvodních národních výborů, projednaném s občany.
§ 4
Orgány státní moci a správy v městských obvodech města Brna jsou obvodní národní výbory.
§ 5
Národní výbor města Brna s obvodními národními výbory plní na území města úkoly národních výborů všech stupňů.
§ 6
Národní výbor města Brna a obvodní národní výbory při zabezpečování rozvoje a výstavby města se řídí zásadou, že rozvoj města Brna jako významného průmyslového a sídlištního centra Československé socialistické republiky, sídla mezinárodních veletrhů a kulturního a politického střediska Moravy je důležitým zájmem společnosti, uplatňovaným v souladu se zájmy obyvatel města. Touto zásadou při plnění svých úkolů se řídí i vláda a ostatní orgány České socialistické republiky.
Péče o rozvoj města Brna
§ 7
Předním úkolem Národního výboru města Brna a obvodních národních výborů je péče o všestranný rozvoj města Brna, zejména o jeho plánovitou výstavbu, o vytváření a ochranu zdravého životního prostředí, o rozvíjení služeb, o ochranu kulturních památek a o zabezpečování veřejného pořádku.
K předním úkolům Národního výboru města Brna a obvodních národních výborů náleží též péče o vytváření příznivých podmínek pro činnost orgánů a institucí celospolečenského nebo celonárodního významu, které mají v městě Brně své sídlo.
§ 8
(1) Vláda České socialistické republiky vytváří předpoklady pro účast a pomoc svých orgánů a organizací při řešení otázek rozvoje a výstavby města Brna.
(2) Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy České socialistické republiky úzce spolupracují s Národním výborem města Brna při zabezpečování rozvoje města a řeší s ním všechny problémy náležející do jejich působnosti, pokud se týkají hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální výstavby města Brna. Projednávají s Národním výborem města Brna ty části návrhů plánu rozvoje svého oboru, které se dotýkají zájmů města. Nedojde-li při