Input:

174/1988 Sb., Zákon o ochranných známkách, platné do 30.9.1995 Archiv

č. 174/1988 Sb.
[zrušeno č. 137/1995 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. listopadu 1988
o ochranných známkách
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje vztahy vznikající z přihlašování, zápisu a společenského uplatňování ochranných známek. Jeho účelem je zabezpečit účinnou právní ochranu ochranných známek a jejich užívání a posílit vliv ochranných známek na odpovědnost výrobců a poskytovatelů služeb za jakost jejich výrobků a služeb.
§ 2
Ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“).
§ 3
(1) Ochrannou známkou nemůže být:
a) pouhý název, vyobrazení nebo jiné označení druhu výrobků nebo služeb,
b) pouhé úřední nebo všeobecně známé zeměpisné označení,
c) klamavé nebo nepravdivé označení,
d) označení shodné s proslulou ochrannou známkou (§ 18), která je zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu,
e) označení shodné s ochrannou známkou, která je zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu pro výrobky nebo služby téhož druhu,
f) označení shodné s názvem chráněné odrůdy rostlin nebo chráněného plemene zvířete,
g) označení, jehož užívání by bylo v rozporu se zájmy společnosti,
h) označení, jehož užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Československou socialistickou republiku z mezinárodních smluv týkajících se ochrany označování výrobků nebo služeb, nebo z členství Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích.
(2) Ochrannou známkou rovněž nemůže být označení obsahující prvky uvedené v odstavci 1 písm. c) až h).
§ 4
Ze zápisu do rejstříku je vyloučeno:
a) označení, které nemá rozlišovací způsobilost nebo které tvoří převážně popisné údaje, ledaže právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena, prokáže, že se takové označení stalo příznačné pro její výrobky nebo služby.
b) označení obsahující úřední názvy států, správních celků, znaky státní svrchovanosti nebo znaky, erby, vlajky, názvy a zkratky názvů mezinárodních mezivládních organizací, jimž byla na území Československé socialistické republiky přiznána ochrana, nebo jejich napodobení, ledaže se právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena, prokáže písemným svolením orgánu nebo organizace, které jsou oprávněny daným označením disponovat,
c) označení obsahující úřední, zkušební, záruční, puncovní nebo dopravní značky, názvy a zkratky názvů měřících a peněžních jednotek nebo jejich napodobení, ledaže se právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena prokáže písemným svolením orgánu nebo organizace, které jsou oprávněny daným označením disponovat,
d) označení obsahující název, jméno, příjmení nebo vyobrazení osoby odlišné od přihlašovatele, ledaže se právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné