Input:

174/1980 Sb., Vyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění, platné do 31.12.2000 Archiv

č. 174/1980 Sb.
[zrušeno č. 470/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva vnitra
ze dne 31. října 1980
o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění
Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:
ČÁST I
ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
§ 1
(1) Zkoušky z odborné způsobilosti1) k řízení motorových vozidel provádějí zpravidla zkušební komisaři dopravních inspektorátů okresních (městských) správ Sboru národní bezpečnosti (dále jen „dopravní inspektoráty VB“).
(2) V odůvodněných případech si mohou provádění zkoušek vyhradit dopravní inspektoráty vyššího stupně.2)
§ 2
(1) Pracovníci autoškol Svazu pro spolupráci s armádou (dále jen „autoškoly Svazarmu“) mohou být pověřeni krajskou správou Sboru národní bezpečnosti prováděním zkoušek
a) z nauky o motorových vozidlech a jejich údržbě a z řízení motocyklu u žadatelů o řidičské oprávnění skupiny A,
b) z nauky o motorových vozidlech a jejich údržbě u žadatelů o řidičské oprávnění skupiny B,
c) z řízení malého motocyklu u žadatelů o řidičské oprávnění skupiny M.
(2) Pracovníci krajských a okresních zemědělských správ, podnikových ředitelství státních lesů, středních odborných lesnických a zemědělských učilišť mohou být krajskou správou Sboru národní bezpečnosti pověřeni prováděním zkoušek z řízení traktoru u žadatelů o řidičské oprávnění skupiny T.
(3) Zkušební komisař dopravního inspektorátu VB může dohlížet na průběh zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění, které provádějí pověření pracovníci (odstavec 1 a 2), popřípadě sám tyto žadatele zkoušet.
§ 3
Ve výcvikových zařízeních, v nichž neprovádějí zkoušky z odborné způsobilosti pověření pracovníci (§ 2 odst. 1 a 2), zkoušejí žadatelé o řidičské oprávnění zkušební komisaři dopravních inspektorátů VB s výjimkou případů, kdy byl na základě dohody prováděn výcvik žadatelů autoškolou Svazarmu.
ČÁST II
ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Oddíl 1
Základní ustanovení
§ 4
(1) Pokud žadatel o řidičské oprávnění získal požadované znalosti a dovednosti, /3/ přihlašuje ho ke zkouškám z odborné způsobilosti výcvikové zařízení, v němž se podrobil stanovené výuce a výcviku, a to u dopravního inspektorátu VB příslušného podle místa sídla výcvikového zařízení.
(2) Jestliže se žadatel o řidičské oprávnění podrobil individuálnímu výcviku, přihlašuje ho ke zkouškám z odborné způsobilosti řidič cvičitel, a to u dopravního inspektorátu VB, který tento výcvik povolil.
(3) Termín konání zkoušek z odborné způsobilosti stanoví dopravní inspektorát VB v dohodě s příslušným výcvikovým zařízením, popřípadě s řidičem cvičitelem, podrobil-li se žadatel individuálnímu výcviku. Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti je pro jednotlivé skupiny řidičských oprávnění stanoven v § 12.
(4) Zkoušky z odborné způsobilosti (zkouška z předpisů o silničním provozu, zkouška z nauky o motorových vozidlech a jejich údržbě a