Input:

173/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 173/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 114/2000 Sb., zákona č. 277/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. Za § 2b se vkládají nové § 2c a 2d, které včetně poznámek pod čarou č. 3b a 3c znějí:
㤠2c
(1) Dnem 1. ledna 2014 přecházejí za splnění níže uvedených podmínek do vlastnictví obcí nemovité věci, které
a) obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949,
b) byly ke dni 24. května 1991 ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky,
c) jsou ve vlastnictví České republiky ke dni podání žádosti obce podle odstavce 4,
d) se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nenachází na území vojenských újezdů3b,
e) se nenachází alespoň zčásti v pásmu do 50 metrů od státních hranic České republiky a
f) jejichž seznam schválila svým usnesením vláda České republiky.
(2) Současně s nemovitými věcmi podle odstavce 1 přechází do vlastnictví obcí i jejich příslušenství.
(3) Ustanovení § 2 odst. 3 až 5 se použije pro nemovité věci uvedené v odstavci 1 obdobně.
(4) Žádost o zařazení nemovité věci do seznamu podle odstavce 1 písm. f) uplatní příslušná obec u příslušné organizační složky státu nebo státní organizace nejpozději do 31. března 2013. K žádostem uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto. Všechny přijaté žádosti je příslušná organizační složka státu povinna předložit vládě České republiky do 31. července 2013, včetně doporučení, zda nemovité věci do seznamu podle odstavce 1 písm. f) zařadit či nikoliv.
(5) Žádost obce musí obsahovat identifikaci dotčené nemovité věci podle stavu katastru nemovitostí ke dni podání žádosti a doložení vlastnictví obce ke dni 31. prosince 1949, případně právního nástupnictví obce. Žádost nesplňující tyto požadavky bude obci vrácena s uvedením důvodů, pro které je žádost považována za vadnou.
(6) Je-li to potřeba ke zpracování žádosti, poskytne příslušný katastrální úřad příslušné obci, organizační složce státu nebo státní organizaci bezplatně příslušné údaje z katastru nemovitostí a v případě potřeby vyhotoví identifikaci parcel nebo jiný dokument, z něhož bude vyplývat, do které z dnešních parcel nemovitá věc, která je předmětem žádosti, nebo její část zasahuje.
(7) Podání žádosti nezakládá právo obce na zařazení nemovité věci do seznamu podle odstavce 1 písm. f). Vláda do