Input:

173/1991 Sb., Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž, platné do 30.10.1992 Archiv

č. 173/1991 Sb.
[zrušeno č. 474/1992 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 26. dubna 1991
o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
§ 1
Zřizuje se Český úřad pro hospodářskou soutěž jako ústřední orgán státní správy České republiky.
§ 2
Český úřad pro hospodářskou soutěž
a) vytváří podmínky pro ochranu hospodářské soutěže a její další vývoj,
b) působí proti vzniku a udržování monopolního nebo dominantního postavení právnických a fyzických osob při jejich podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatelé“), pokud znemožňuje nebo omezuje hospodářskou soutěž.
§ 3
Do působnosti Českého úřadu pro hospodářskou soutěž náleží
a) schvalovat dohody a fúze a přezkoumávat monopolní nebo dominantní postavení podnikatelů podle § 3, 4, 8 a 9 zákona o ochraně hospodářské soutěže1) (dále jen „zákon“),
b) rozhodovat podle § 5 odst. 2 zákona o povolení výjimek ze zákazů, stanovit pro povolení výjimek případné podmínky a jejich dodržování sledovat,
c) provádět podle § 6 zákona řízení o odvolání povolených výjimek a výjimky odvolávat, jestliže nebyly přes upozornění dodrženy stanovené podmínky nebo jestliže odpadly důvody, které k povolení výjimek vedly,
d) zakázat plnění dohod a fúzí, popřípadě jejich částí, jakož i zneužívání dominantního nebo monopolního postavení na trhu, odporují-li zákazům uvedeným v § 3, 4, 8 a 9 zákona a nebyla-li pro ně povolena výjimka, popřípadě byla-li výjimka odvolána,
e) ukládat při zjištění závad povinnosti k nápravě a stanovit k jejímu splnění přiměřenou lhůtu,
f) vydávat rozhodnutí o tom, zda určité jednání má povahu zneužití monopolního nebo dominantního postavení podnikatelů ve smyslu § 9