Input:

172/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb. Garance

č. 172/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. března 2004,
kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Obsahuje-li žádost o souhlas s trestním stíháním senátora nebo oznámení o zadržení senátora více skutků, podá mandátový a imunitní výbor návrh na rozhodnutí a Senát rozhodne o každém z nich zvlášť.“.
2. V § 36 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Senát určí, kterému výboru nebo výborům bude příslušet projednávání návrhů legislativních aktů a závazných opatření orgánů Evropské unie, kterému výboru bude příslušet vyřizování peticí a kterému výboru bude příslušet stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce podle zvláštního zákona.“.
3. V § 37 odstavec 1 zní:
„(1) Senátor je povinen být členem jednoho výboru. Členem dalšího výboru může být pouze, jde-li o členství ve výboru organizačním nebo výboru mandátovém a imunitním. Ustanovení § 10 tím není dotčeno.“.
4. V § 40 odst. 3 písm. c) se slova „vyžadujících souhlas“ nahrazují slovy „ , k jejichž ratifikaci je třeba souhlasu obou komor“ a na konci textu písmena c) se doplňují slova „nestanoví-li tento zákon jinak,“.
5. V § 48 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Návrhy na kandidáty pro volbu předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedů výborů a komisí Senátu podávají volební komisi písemně senátorské kluby nebo senátoři.“.
6. V § 55 odst. 1 větě druhé se slova „vyžadujících souhlas Parlamentu“ nahrazují slovy „ , k jejichž ratifikaci je třeba souhlasu obou komor Parlamentu,“.
7. V § 55 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Senát se může usnést jinak.“.
8. V § 57 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) O pořadu, popřípadě návrhu na jeho změnu anebo změnu způsobu projednání bodu pořadu rozhodne Senát bez rozpravy.
(3) Schválený pořad lze během schůze Senátu měnit jen výjimečně. Návrh na změnu schváleného pořadu schůze Senátu nelze projednat, vznese-li námitku nejméně jeden senátorský klub nebo 10 senátorů.“.
9. V § 57 odst. 5 větě druhé se slova „a další jednání o něm odročit“ nahrazují slovy „na určitou dobu v průběhu schůze“.
10. V § 59 odst. 1 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami „Nebyla-li tato lhůta dodržena, může senátor před zahájením rozpravy navrhnout přesunutí tohoto bodu pořadu na dobu po uplynutí lhůty. O návrhu na přesunutí bodu pořadu rozhodne Senát bez rozpravy.“.
11. V § 60 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Návrh uvedený v odstavci 2 písm. c) musí obsahovat lhůtu, do kdy musí být projednávaná věc znovu zařazena na pořad schůze Senátu. O odročené věci se jedná znovu postupem stanoveným pro projednávání bodu pořadu schůze Senátu.“.

Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 4, 5 a 6.
12. V § 60 odstavec 4 zní:
„(4) Usnesení přijatá na základě návrhů uvedených v odstavci 2 písm. c), e) a f) lze revokovat. Usnesení přijaté na základě návrhu uvedeného v odstavci 2 písm. d) lze revokovat po marném uplynutí lhůty stanovené orgánu