Input:

171/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 171/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 227/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„(5) Institucionální podpora je poskytována na část mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, v rámci které jsou na základě mezinárodních smluv ministerstvem nebo příslušným poskytovatelem3hrazeny
a) poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje,
b) poplatky za členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje, nebo
c) finanční podíly z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, pokud je tento finanční podíl možno hradit z veřejných prostředků, formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek na řešení projektu.


3Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České