Input:

170/2007 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru, ve znění účinném k 24.4.2019 Garance

č. 170/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část první
17/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část devátou
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část desátou
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část třináctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 274/2008 Sb. k 1.1.2009)
ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu
Čl. II
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb. a zákona č. 321/2006 Sb., se mění takto:
1. Za § 378 se vkládá nový § 378a, který včetně nadpisu zní:
㤠378a
Schengenský informační systém
(1) Orgány činné v trestním řízení mohou pro účely trestního řízení získávat prostřednictvím Policie České republiky údaje z informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie (dále jen „Schengenský informační systém“).
(2) Národní člen České republiky v Evropské jednotce pro soudní spolupráci (dále jen „národní člen v Eurojustu“) a jeho asistent mají prostřednictvím Evropské jednotky pro soudní spolupráci (dále jen „Eurojust“) přístup k záznamům pořízeným v Schengenském informačním systému o
a) osobách hledaných za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo vydání,
b) pohřešovaných osobách,
c) osobách, po jejichž pobytu se pátrá pro účely doručování písemností v trestním řízení,
d) věcech a majetkových hodnotách a důkazních prostředcích hledaných za účelem jejich zajištění, propadnutí nebo zabrání.
(3) Pokud jsou údaje zjišťované národním členem v Eurojustu nebo jeho asistentem zaznamenány v Schengenském informačním systému, vyrozumí národní člen v Eurojustu bez zbytečného odkladu o této skutečnosti stát, který záznam pořídil.
(4) Národní člen v Eurojustu a jeho