Input:

170/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb. Garance

č. 170/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. května 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Komise na požádání jiných státních orgánů a Pozemkového fondu České republiky a se souhlasem ministerstva organizují a zabezpečují přiměřeně podle zvláštního