Input:

168/2001 Sb., Zákon o dálničním obchvatu Plzně Garance

č. 168/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2001
o dálničním obchvatu Plzně
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Dálniční obchvat Plzně
§ 1
(1) Všechny stavby v rámci výstavby dálnice D5 v úseku Ejpovice - Sulkov vymezeném v příloze č. 2 nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace, (dálniční obchvat Plzně) (dále jen „stavba obchvatu“) jsou veřejným zájmem.1)
(2) Správní řízení prováděná správními úřady ve věcech stavby obchvatu jsou řízeními ve veřejném zájmu.
§ 2
(1) Ve všech správních řízeních týkajících se stavby obchvatu se lhůty pro řízení stanovené zvláštními právními předpisy2) zkracují na polovinu. Je-li lhůta dána lichým počtem dnů, končí uplynutím následujícího dne po dni, na nějž připadá polovina lhůty.
(2) V řízení o vydání stavebního povolení nevyžadují příslušné stavební úřady stanoviska od těch dotčených úřadů, které podaly svá stanoviska v územním řízení ke stavbě obchvatu.
(3) Správní řízení týkající se stavby obchvatu nelze přerušit
a) z důvodů uvedených v § 137 odst. 1 a 2 stavebního zákona,
b) pro zahájení řízení o předběžné otázce podle § 29 odst. 1 správního řádu,
c) na základě shodného návrhu účastníků řízení podle § 29 odst. 2 správního řádu.
(4) Mělo-li by být důvodem přerušení správního řízení posouzení občanskoprávní a jiné námitky podle zvláštního právního předpisu3) nebo posouzení předběžné otázky podle správního řádu, o níž pravomocně nerozhodl příslušný orgán, učiní si o nich příslušný správní úřad vlastní úsudek bez ohledu na možnost podat podnět k zahájení řízení u soudu a o námitce bez prodlevy rozhodne. Podané odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(5) V řízení o vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim