Input:

168/1998 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2011 Garance

č. 168/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. června 1998,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší čl. II
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. k) se za slova „nadací“ doplňují slova „ , nadačních fondů“.
2. V § 6 odst. 3 v druhé větě se za slovo „výrobky“ vkládají slova „ ,jiné věci kromě bytů, v nichž má zaměstnanec bydliště,“.
3. V § 7 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Dojde-li k ukončení (přerušení) podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a poplatník účtující v soustavě podvojného účetnictví zaplatí částky pojistného podle § 23 odst. 4 písm. d) a § 24 odst. 2 písm. f) po stanoveném termínu, může podat dodatečné daňové přiznání na daňovou povinnost nižší. Obdobně postupuje právní nástupce poplatníka s příjmy podle § 7 v případě úmrtí poplatníka.“.
4. V § 10 odst. 5 se slova „výdajů uvedených v § 24 odst. 2 písm. r) a w)“ nahrazují slovy „nabývací ceny akcie a ceny pořízení ostatních cenných papírů“.
5. V § 15 odstavec 10 včetně poznámek pod čarou č. 54), 55), 56), 58), 59), 60) a 61) zní:
„(10) Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným poplatníkem ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření4aa úrokům z hypotečního úvěru53banky,54sníženého o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů,55popř. jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou56a bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem, a použitým poplatníkem na financování bytových potřeb, pokud poplatník neprovádí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pro účely pronájmu. Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí
a) výstavba bytového domu58rodinného domu,59bytu podle zvláštního právního předpisu60nebo změna32stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory bytem nebyly nebo nesloužily k bydlení nejméně 5 let, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby nebo půdní vestavby za předpokladu, že kolaudační rozhodnutí stavby pro bytové potřeby nabude právní moci do 4 let od okamžiku uzavření smlouvy o úvěru na financování bytových potřeb,
b) koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úvěru na financování bytových