Input:

166/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 166/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. června 2015,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 257/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 4 se slova „ , který je jeho součástí“ zrušují.
2. V § 31 se odstavec 5 zrušuje.
3. Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 28 znějí:
㤠31a
Finanční analytický útvar
Součástí ministerstva je Finanční analytický útvar, který je technicky oddělen od jiných pracovišť ministerstva a jsou v něm uplatňována taková organizační, personální a jiná opatření, která zaručují, že s informacemi získanými při provádění jeho činnosti podle tohoto zákona nepřijde do styku nepovolaná osoba.
Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru
§ 31b
(1) Kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje stálou komisi podle zákona upravujícího jednací řád Poslanecké sněmovny (dále jen „stálá komise“), a vláda.
(2) Stálá komise se skládá ze sedmi členů. Členem stálé komise může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.
(3) Stálá komise není oprávněna zasahovat do personálních pravomocí ministerstva a nahrazovat jeho řídicí činnost.
§ 31c
(1) Ministerstvo předkládá