Input:

166/1993 Sb., Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění účinném k 12.3.2020 Garance

č. 166/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. května 1993
o Nejvyšším kontrolním úřadu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
236/1995 Sb.
(k 26.10.1995)
mění
nález ÚS
296/1995 Sb.
(k 21.12.1995)
ruší § 3 odst. 4
148/1998 Sb.
(k 1.11.1998)
mění (§ 21 písm. c))
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 3 odst. 1 písm. a))
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 3 odst. 2, § 17 odst. 3 písm. a), § 33 odst. 2 )
442/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 3 odst. 3, § 30 odst. 1)
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
mění (§ 3 odst. 5)
127/2002 Sb.
(k 1.5.2002)
mění (§ 3 odst. 3)
282/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
mění (§ 3 odst. 5)
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 3 ruší odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1b
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 21 písm. c) nahrazuje slova
23/2006 Sb.
(k 26.1.2006)
v § 12 odst. 2 doplňuje větu
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 4a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4a
465/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění § 4 odst. 1, § 4a, § 8 a § 13
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 13 odst. 3 písm. b); nové přechodné ustanovení
239/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 21
255/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 31
78/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění, celkem k datu 40 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
302/2016 Sb.
(k 21.9.2016)
mění § 8
325/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 10 odst. 7 a § 12 odst. 8
46/2020 Sb.
(k 12.3.2020)
mění § 46; nové přechodné ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 26.2.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tento zákon upravuje postavení, působnost, organizační strukturu a činnost Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „Úřad“).
(2) Zákon dále stanoví práva a povinnosti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „prezident Úřadu“), viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „viceprezident Úřadu“), členů Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „člen Úřadu“), Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „Kolegium Úřadu“), senátů Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „senát Úřadu“), Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „Kárná komora Úřadu“) a zaměstnanců Úřadu.
ČÁST DRUHÁ
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU
§ 2
(1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky.
(2) Sídlem Úřadu je Praha.
(3) Úřad může užívat znaku České republiky.
§ 3
(1) Úřad vykonává kontrolu
a) hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti,
b) státního závěrečného účtu,
c) plnění státního rozpočtu,
d) hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí, a s prostředky, za něž převzal stát záruky,
e) vydávání a umořování státních cenných papírů,
f) zadávání státních zakázek.
(2) Kontrolu v rozsahu podle odstavce 1 vykonává Úřad, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, u
a) organizačních složek státu,
b) právnických a fyzických osob.
(3) Úřad vykonává kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky.
§ 4
(1) Při kontrole Úřad prověřuje, zda kontrolované činnosti jsou v souladu s právními předpisy, přezkoumává jejich věcnou a formální správnost a posuzuje, zda jsou účelné, hospodárné a efektivní.
(2) Zjišťované skutečnosti podléhají kontrole Úřadu bez ohledu na druh a stupeň utajení.
(3) Výsledkem kontrolní činnosti Úřadu jsou kontrolní závěry. Kontrolním závěrem se rozumí písemná zpráva obsahující shrnutí a vyhodnocení skutečností zjištěných při kontrole podle tohoto zákona.
§ 4a
(1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona referenční údaje ze základního registru obyvatel, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození a u státního občana České republiky, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého