Input:

165/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 165/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. června 2019,
kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 180/2018 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta první nahrazuje větou „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované znění).“.
2. V § 2 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až z), která znějí:
„v) potenciálním účastníkem osoba, která je způsobilá k účasti v penzijním plánu,
w) převádějící institucí instituce, která převádí závazky, technické rezervy a další práva a povinnosti, jakož i odpovídající aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, vyplývající z penzijního plánu nebo jejich část na instituci povolenou v jiném členském státě,
x) přijímající institucí instituce, která přijímá závazky, technické rezervy a další práva a povinnosti, jakož i odpovídající aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, vyplývající z penzijního plánu nebo jejich část od instituce povolené v jiném členském státě,
y) trvalým nosičem dat nástroj, který umožňuje účastníkovi nebo příjemci uchovávat informace určené jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,
z) přeshraniční činností provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění, při němž se vztah mezi přispěvatelem a účastníky a příjemci řídí sociálními a pracovněprávními předpisy pro oblast zaměstnaneckého penzijního pojištění jiného členského státu, než je domovský členský stát.“.
3. V § 4 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „2 měsíců“ nahrazují slovy „6 týdnů“.
4. V § 4 písm. d) se slova „a Komisí Evropských společenství“ nahrazují slovy „ , Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropskou komisí“.
5. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Instituce uveřejní na svých internetových stránkách obecné informace o penzijním plánu zahrnující zejména informace o podmínkách podle odstavce 2 a informace podle § 7 odst. 3.“.
6. V § 7 odstavec 3 zní:
„(3) Instituce je povinna každý rok poskytnout účastníkům a příjemcům informace o
a) instituci s uvedením členského státu, ve kterém je povolena, její finanční situaci a názvu příslušného orgánu dohledu,
b) právech a povinnostech stran zúčastněných na penzijním plánu,
c) investičním profilu, případně možnosti výběru z více dostupných investičních profilů a pravidlech pro zařazení účastníka k těmto profilům,
d) povaze finančních rizik, která nesou účastníci a příjemci,
e) podmínkách týkajících se záruk v rámci penzijního