Input:

165/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 165/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 18. března 2004,
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
312/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění čl. II
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu“.
2. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Úřad s rozšířenou působností provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně.“.
3. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:
„(1) Matrikářem může být občan, který je zaměstnancem obce, v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části, která má působnost matričního úřadu, prokázal odborné znalosti zkouškou u úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, popřípadě zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona.1a


1a§ 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.“.
4. V § 33 odst. 2 se za slova „ověří z“ vkládají slova „informačního systému“ a za slova „evidence obyvatel,“ se vkládají slova „nebo informačního systému občanských průkazů,“.
5. V § 43 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin“.
6. V § 43 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje.
7. V § 45 se věta poslední zrušuje.
8. V § 57 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní:
„(2) Listiny uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny potřebnými ověřeními.19aMatriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.


19a§ 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.“.
9. § 69 zní:
㤠69
(1) Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.
(2) Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o
a) cizinku,
b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c) občanku, jejíž manžel je cizinec,
d) občanku, která je jiné než české národnosti.
(3) Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě
a) cizincem,
b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,
d) občanem, který je jiné než české národnosti.

Není-li jeden rodič znám, nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské