Input:

164/2000 Sb., Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán Archiv

č. 164/2000 Sb.
[zrušeno č. 69/2006 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. června 2000
o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
Vláda nařizuje podle § 1 odst. 2 zákona č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán:
§ 1
V tomto nařízení se rozumí
a) sankcionovaným subjektem Talibán;1)
b) českou osobou
1. Česká republika,
2. občan České republiky,
3. jiná fyzická osoba oprávněná k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,2)
4. právnická osoba či instituce se sídlem na území České republiky, včetně územních samosprávných celků.3)
§ 2
(1) Zakazuje se odlet z území České republiky anebo přistání na území České republiky jakéhokoli letadla, které je vlastněno, pronajato, provozováno nebo používáno sankcionovaným subjektem nebo v jeho zájmu.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na nouzová přistání a následné odlety.
(3) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena jakákoli jiná stávající práva spojená s letadlem, než právo přistát na území České republiky anebo z území České republiky odletět.
(4) Ministerstvo dopravy a spojů může se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí v jednotlivých případech povolit výjimku z ustanovení odstavce 1, pokud příslušný let má sloužit výhradně humanitárním účelům.
(5) Zakázáno je podílet se na jakékoli činnosti, jejímž cílem je obejít