Input:

161/1982 Sb., Zákon o odvodech do státního rozpočtu, platné do 31.12.1989 Archiv

č. 161/1982 Sb.
[zrušeno č. 156/1989 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1982
o odvodech do státního rozpočtu
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tímto zákonem se upravuje:
a) odvod ze zisku;
b) odvod volného zůstatku zisku;
c) příspěvek na sociální zabezpečení;
d) odvod z odpisů základních prostředků;
e) dodatkové odvody.
ČÁST DRUHÁ
JEDNOTLIVÉ DRUHY ODVODŮ
Oddíl první
Odvod ze zisku
§ 2
Subjekty odvodu ze zisku
(1) Odvodu ze zisku podléhají:
a) státní hospodářské organizace;1) jsou-li státní hospodářské organizace uspořádány do výrobních hospodářských jednotek, podléhá odvodu výrobní hospodářská jednotka jako celek a odvod provádí oborový podnik nebo generální ředitelství trustu s výjimkou těch výrobních hospodářských jednotek v působnosti ústředních orgánů republik, které zahrnují státní hospodářské organizace se sídly na území obou republik;
b) podniky zahraničního obchodu;
c) akciové společnosti se sídlem na území československé socialistické republiky, jestliže jsou socialistickými organizacemi;
d) socialistické organizace vzniklé na základě smlouvy o sdružení,2) jestliže alespoň polovina jejich členů podléhá odvodu ze zisku podle tohoto zákona;
e) mezinárodní hospodářské organizace;3) (dále jen „organizace“).
(2) Odvodu ze zisku nepodléhají organizace podléhající důchodové dani podle zákona o důchodové dani nebo dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani nebo odvodu volného zůstatku zisku (§ 6).
§ 3
Základ odvodu ze zisku
(1) Základem odvodu ze zisku je zisk vytvořený z veškeré činnosti organizace, zjištěný v účetnictví, zvýšený o:
a) částky, o které byly zvýšeny náklady nebo sníženy výnosy v rozporu s právními předpisy;
b) rozdíl, o který placené penále, pokuty a sankční úroky převyšují přijaté penále, pokuty a úrokové bonifikace; za přijaté penále a pokuty se považuje i částka, kterou organizace získala náhradou škody za zaplacené penále a pokuty;
c) přirážky k základním úplatám za vypouštění odpadních vod;
d) poplatky za znečišťování ovzduší včetně přirážky.
(2) Základ odvodu ze zisku podle odstavce 1 se snižuje o částky, které již byly u téže organizace podrobeny odvodu ze zisku, jsou-li součástí zisku; u organizací uhelného průmyslu se dále snižuje i o částky poskytnuté nebo se zvyšuje o částky přijaté v rámci přerozdělení prostředků v důsledku rozdílných přírodních a polohových podmínek.
(3) Výdaje, jejichž rozsah nebo výše je upravena pro státní hospodářské organizace zvláštními předpisy, zahrnou se pro výpočet základu odvodu ze zisku u všech organizací do nákladů maximálně v rozsahu a do výše stanovené podle těchto předpisů.4)
(4) U organizací, které nevykáží zisk nebo vykáží ztrátu, je základem odvodu ze zisku úhrn částek zvyšujících zisk uvedených v odstavci 1 a 2 a převyšující součet vykázané ztráty a částek snižujících zisk uvedených v odstavci 2.
(5) U organizací v likvidaci a u organizací zaniklých bez provedení likvidace, pokud nelze základ odvodu ze zisku stanovit podle předchozích odstavců, je základem odvodu ze zisku likvidační přebytek.
§ 4
Sazba odvodu ze zisku
(1) Sazba odvodu ze zisku