Input:

161/1976 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 161/1976 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky
ze dne 20. prosince 1976,
kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy ve znění článku I zákona č. 71/1957 Sb. a podle článku I zákona č. 90/1968 Sb., o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem, stanoví:
ČÁST PRVNÍ
DAŇOVÁ POVINNOST
(K § 2 až 6 zákona)
§ 1
Poplatníky daně ze mzdy (dále jen „daň“) jsou i osoby, které pobírají mzdu za práci vykonávanou mimo území Československé socialistické republiky na příkaz tuzemského plátce, pokud mzda nebyla v cizině podrobena dani ze mzdy nebo jiné dani stejného druhu prokázat, že mzda byla v cizině zdaněna, je povinností poplatníka. Zaměstnání vykonávaná na plavidlech plujících pod československou státní vlajkou a na palubách československých letadel se posuzují jako zaměstnání vykonávaná na československém státním území.
§ 2
(1) Příjmy plynoucí z pracovního poměru nebo v souvislosti s ním jsou zejména:
a) mzdy všeho druhu jako základní mzda (např. časová, úkolová, podílová, smíšená), odměny (např. výkonnostní, za plnění běžných i mimořádných úkolů, za výsledky v socialistickém soutěžení), prémie, příplatky, podíly na hospodářských výsledcích, mzda za práci přesčas, náhrada mzdy, stipendia poskytovaná v souvislosti s pracovním poměrem, odměny poskytované v souvislosti s řešením úkolů rozvoje vědy a techniky, tematických úkolů apod., a to bez ohledu, zda jsou pracovníku poskytovány v penězích nebo naturáliích. Mzdou jsou i odměny za vedlejší činnost, kterou vykonává pracovník v organizaci, k níž je v pracovním poměru, a to i tehdy, je-li tato činnost konána na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
b) všechna jiná peněžitá i naturální plnění, která dostávají pracovníci v souvislosti se svým pracovním poměrem.
(2) Funkčními požitky jsou:
a) základní funkční platy členů vlád, funkční platy a odměny poslanců Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady, jakož i platy vedoucích ústředních orgánů;
b) odměny za výkon funkce v národních výborech, v e společenských organizacích, soudců, a to včetně jiných plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem uvedených funkcí.
(3) Za příjmy plynoucí ze zaměstnání vykonávaných v poměru podobném pracovnímu poměru se prohlašují tyto příjmy:
a) odměny za práci vyplácené kteroukoli organizací osobám, které k ní nejsou v pracovním poměru, ale vykonávají pro ni práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) , s výjimkou příjmů, které podléhají dani z příjmů z literární a umělecké činnosti;
b) příjmy z provozování hudby v souborech lidových hudebníků. Plátcem daně podle § 3 odst.