Input:

160/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. Garance

č. 160/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. června 2019,
kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
Čl. I
Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb., se mění takto:
1. Přílohy č. 2 až 5 znějí:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.
Mezinárodní smlouvy, právní předpisy, služební předpisy, usnesení vlády, jiné dokumenty a požadavky pro tvorbu zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky
 
Obor státní služby
Požadovaný rozsah znalostí
Finance
a)
zákon o cenách,
 
b)
zákon o účetnictví,
 
c)
zákon o oceňování majetku,
 
d)
rozpočtová pravidla,
 
e)
zákon o rozpočtovém určení daní,
 
f)
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 
g)
zákon o finanční kontrole,
 
h)
zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Daně, poplatky a jiná
a)
zákon o místních poplatcích,
obdobná peněžitá plnění
b)
zákon o soudních poplatcích mimo přílohu,
a hazardní hry
c)
zákon o dani z nemovitých věcí,
 
d)
zákon o daních z příjmů,
 
e)
zákon o ochraně spotřebitele v rozsahu ustanovení
 
 
o hazardních hrách,
 
f)
zákon o dani silniční,
 
g)
zákon o regulaci reklamy v rozsahu ustanovení
 
 
o hazardních hrách,
 
h)
zákon o spotřebních daních,
 
i)
zákon o dani z přidané hodnoty,
 
j)
zákon o omezení plateb v hotovosti,
 
k)
správní řád,
 
l)
zákon o správních poplatcích mimo přílohu,
 
m)
zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v rozsahu
 
 
ustanovení o dani ze zemního plynu a některých dalších
 
 
plynů, dani z pevných paliv a dani z elektřiny,
 
n)
zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
 
 
z trestné činnosti a financování terorismu v rozsahu
 
 
ustanovení o hazardních hrách,
 
o)
daňový řád,
 
p)
zákon o Finanční správě České republiky,
 
q)
zákon o Celní správě České republiky,
 
r)
kontrolní řád,
 
s)
zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
 
t)
zákon o hazardních hrách,
 
u)
zákon o dani z hazardních her
Audit
a)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
 
 
č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
 
 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
 
 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,
 
 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova
 
 
a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných
 
 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
 
 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti
 
 
a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení
 
 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
 
b)
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014
 
 
ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
 
 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
 
 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro
 
 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
 
 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
 
 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu
 
 
a o obecných ustanoveních o Evropském fondu