Input:

160/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu prozastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 160/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. března 2006,
kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Čl. I
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 234/2002 Sb. a zákona č. 539/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „pravomocí svěřených“ nahrazují slovy „veřejné moci svěřené“.
2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Stát a územní celky v samostatné působnosti hradí za podmínek stanovených tímto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu.“.
3. V § 3 písm. b) se za slova „svěřena“ vkládají slova „zákonem nebo na základě zákona“.
4. V § 3 písmeno c) zní:
„c) orgány územních samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na základě zákona (dále jen „územní celky v přenesené působnosti“).“.
5. V § 5 písm. a) se za slova „ve správním řízení“ vkládají slova „ , v řízení podle soudního řádu správního“.
6. V § 6 odst. 2 se slova „o opravném prostředku nebo“ zrušují.
7. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo soudním exekutorem“.
8. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Úřad určený podle odstavců 1 až 4 jedná za stát jako organizační složka státu i v řízení před soudem, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.“.
9. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3b zní:
㤠6a
Porušení práva na osobní svobodu
Odpovědnost státu a územních celků v samostatné působnosti za porušení práva na osobní svobodu3bse posoudí podle ustanovení tohoto zákona upravujících odpovědnost za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup.


3bNapříklad čl. 8 Listiny základních práv a svobod, čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění pozdějších protokolů, vyhlášené pod č. 209/1992 Sb., ve znění sdělení č. 41/1996 Sb. a sdělení č. 243/1998