Input:

160/1980 Sb., Vyhláška federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb. Garance

č. 160/1980 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 113/1985 Sb.]
VYHLÁŠKA
Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu
ze dne 31. října 1980,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.
Federální cenový úřad podle § 47 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, Český cenový úřad podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a Slovenský cenový úřad podle § 2 odst. 2 písm. g) zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, stanoví:
Čl. I
Vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo „organizací“ vkládají slova „nebo koncernových podniků a koncernových účelových organizací (dále jen „organizace“)“.
2. V § 3 odst. 1 písm. c) a d) poznámka č. 2 zní:
3. V § 3 odst. 1 písm. g) se na konci připojují tato slova: „ve stanovených případech zahrnují o odbytovou přirážku,“.
4. § 3 odst. 1 písm. h) zní:
„h) maloobchodní ceny; jen za tyto ceny se prodávají výrobky občanům; organizacím se za maloobchodní ceny dodávají výrobky při nákupu v maloobchodě nebo při nákupu od jiných dodavatelů, jde-li o výrobky, u nichž se obecně uplatňuje rozdílová daň z obratu a organizace je podle daňových předpisů povinna nakupovat za „ceny s daní“, zahrnují obchodní cenu a obchodní srážku, popřípadě cenový rozdíl, a ve stanovených případech obchodní, popřípadě odbytovou přirážku a dodatkovou daň z obratu,“.
5. § 3 odst. 1 se doplňuje ustanovením označeným písmenem ch), které zní:
„ch) velkoobchodní ceny s daní z obratu; za tyto ceny se dodávají výrobky mimotržním odběratelům, kteří jsou podle daňových předpisů povinni nakupovat za „ceny s daní“; ve stanovených případech se za tyto ceny účtuje spotřebovaný materiál a náhradní díly i při dodávkách výkonů občanům; zahrnují velkoobchodní cenu, základní sazbovou a dodatkovou daň z obratu, popřípadě odbytovou přirážku, není-li dodatková daň stanovena nebo je nižší než odbytová přirážka.“.
6. V § 3 se za odstavec 2 vkládá odstavec 3, který zní:
„(3) Přirážkou k ceně lze též vyjádřit cenové zvýhodnění a slevou z ceny lze vyjádřit cenové znevýhodnění; tyto přirážky a slevy představují způsob uplatnění podmínek realizace v cenách.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
7. V § 5 odst. 2 písm. a) se před slova „nejdéle na dobu 3 měsíců“ vkládají tato slova: „nestanoví-li cenový orgán jinak,“.
8. § 5 odst. 2 písm. b) zní:
„b) podnikové ceny, které v případě pověření příslušným cenovým úřadem stanoví nebo mění generální ředitelství trustů nebo koncerny a oborové podniky (dále jen „generální ředitelství“) pro podřízené organizace na dodávky mezi organizacemi uvnitř výrobní hospodářské jednotky s podmínkou, že úroveň podnikových cen podle propočtů na dané období nesmí v souhrnu přesáhnout úroveň cen platných pro odběratele mimo výrobní hospodářskou