Input:

16/1997 Sb., Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.5.2004 Garance

č. 16/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. ledna 1997
o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 11/1998/1 Sb.
 
 
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 14 novelizačních bodů
100/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část první až sedmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ AŽ SEDMÁ
(zrušeny zák. č. 100/2004 Sb.)
ČÁST SEDMÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 28
Vlastník exempláře podléhajícího registrační povinnosti podle § 23 tohoto zákona je povinen nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit vlastnictví tohoto exempláře okresnímu úřadu nebo správě (§ 4) příslušným podle místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka, který mu vydá registrační list.
§ 29
(1) Povolení vydané podle tohoto zákona nenahrazuje povolení, popřípadě opatření vydávaná podle jiných právních předpisů.22)
(2) Povolení vydané podle tohoto zákona nenahrazuje výjimku ze zákazu chovu u zvláště chráněných druhů podle obecného právního předpisu.23) Povolení udělené k dovozu exempláře podle tohoto zákona je důvodem k udělení výjimky ze zákazu, pokud se jedná současně o zvláště chráněný druh.5)
§ 29a
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
§ 30
Řízení vedená podle tohoto zákona se řídí obecným předpisem o správním řízení,24) s výjimkou vydávání potvrzení podle § 15 odst. 3 písm. b) a podle § 21 odst. 3; v těchto případech musí být potvrzení vydáno do 60 dnů.
§ 31
Ministerstvo financí určí po dohodě s ministerstvem hraniční přechody, které budou výlučně sloužit dovozu a vývozu, popřípadě tranzitu exemplářů. Seznam těchto hraničních přechodů bude publikován ve Sbírce zákonů.
§ 32
Řízení zahájená a nedokončená podle dosavadního právního předpisu25) ke dni účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadního právního předpisu.
ČÁST OSMÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 33
Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 5 odst. 6 se slova „Česká a Slovenská Federativní Republika“ nahrazují slovy „Česká republika“ a na konci se připojuje věta, která včetně poznámky č. 4a) zní: „ , s výjimkou vývozu a dovozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním předpisem.4a


„(2) Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o výjimce je oprávněn stanovit povinnost označení živočicha zvláště chráněného druhu nezaměnitelnou a nesejmutelnou značkou, popřípadě uvede, že identifikační označení není třeba.“.
4a) Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších